top of page

Algemene voorwaarden

Algemeen

 

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere contractuele relatie en overeenkomst tussen u (de “Klant” of “U”) en Pole Arena, een vennootschap onder firma (VOF) met maatschappelijke zetel gevestigd te Eendrachtstraat 55, 9000 Gent (België) en met ondernemingsnummer 0708.977.948 (hierna “Pole Arena” of “Wij”), voor zover hier niet schriftelijk van is afgeweken door Pole Arena. 

 

In het bijzonder zijn deze Algemene Voorwaarden, zonder exhaustief te zijn, van toeppassing op  (i) de aankoop van, inschrijving voor en deelname aan sport- en danslessen, workshops, teambuilding activiteiten en andere diensten van Pole Arena; (ii) de aankoop van beurtenkaarten en cadeaubonnen; (iii) de huur van danspalen en (iv) het deelnemen aan overige activiteiten van Pole Arena (hierna de “Diensten”).  Ingevolge de aankoop van en/of het deelnemen aan Diensten, gaat de Klant formeel akkoord met deze Algemene Voorwaarden en verbindt de Klant zich ertoe deze Algemene Voorwaarden onverkort na te leven. Hierbij doet de Klant doet uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van iedere toepassing van afwijkende of eigen (aankoop)voorwaarden.

 

Ingeval de Klant en Pole Arena uitdrukkelijk bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen, hebben dergelijke bijzondere voorwaarden niettemin voorrang boven de onderhavige Voorwaarden, voor zover zij daarvan uitdrukkelijk afwijken.

Pole Arena kan de inhoud van de Algemene Voorwaarden op elk ogenblik, zonder voorafgaandelijke aankondiging of kennisgeving, aanpassen, wijzigen of aanvullen. Bijgevolg verzoeken Wij u om de Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen. Deze versie van de Algemene Voorwaarden is laatst gewijzigd in maart 2023.

 

Aankoop, prijs en geldigheid van Diensten

 

De Klant kan de Diensten aankopen, en zich voor de Diensten inschrijven via de website “http://www.polearena.be” (de “Website”), via de Pole Arena Applicatie (“App”) of via een e-mail gericht aan info@polearena.be.

 

De Klant kan enkel Diensten aankopen die aangeboden worden op de Website en/of App op het ogenblik van haar bezoek aan de Website en/of App. Pole Arena kan geenszins aansprakelijk worden gesteld ingeval bepaalde Diensten niet langer beschikbaar zijn of aangekocht kunnen worden via de Website of App.

 

Voor de aankoop van sport- en danslessen, heeft de Klant de keuze om hetzij éénmalige lessen of proeflessen (“Eénmalige Lessen/Credits”) aan te kopen, hetzij om beurtenkaarten (“Beurtenkaarten”) aan te kopen van tien (10) tot vijftig (50) lessen (“Credits”). Beurtenkaarten zijn zes (6) maand geldig vanaf het ogenblik van de aankoop. De geldigheidsduur van de Beurtenkaarten wordt niet verlengd, behoudens in het geval van overmacht (zie hieronder).

 

De verschuldigde prijs voor de aankoop van Diensten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Eénmalige lessen en Beurtenkaarten) is de prijs die weergegeven is op de Website en/of de App op het ogenblik dat de Klant de bestelling voor de Diensten plaatst (de "Bestelling").

 

Indien de Website of App geen prijs vermeldt voor een bepaalde Dienst (bv. voor de aankoop van een show), zal Pole Arena de toepasselijke prijs berekenen op basis van (onder meer) de inlichtingen en benodigdheden van de Klant. Prijsvoorstellen en offertes van Pole Arena zijn slechts geldig gedurende een periode van veertien (14) dagen vanaf de offertedatum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en zijn herroepbaar door Pole Arena tot op het ogenblik van aanvaarding door de Klant. Prijsvoorstellen kunnen Pole Arena echter slechts verbinden na een geschreven bevestiging van laatstgenoemde.  Pole Arena behoudt zich, ook na dergelijke bevestiging, het recht voor om de aangeboden prijzen steeds aan te passen ingevolge onjuiste inlichtingen van de Klant.

 

Eventuele prijzen in promotiematerialen (zoals brochures, catalogi en reclamestunts) zijn louter indicatief en verbinden Pole Arena op geen enkele wijze. Pole Arena behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Diensten op elk ogenblik te wijzigen.

 

Bestellingen verbinden Pole Arena pas na ontvangst van (volledige) betaling van de aangekochte Diensten. In geval van weigering of mislukte betaling, om welke reden dan ook, wordt de Bestelling automatisch geannuleerd en ontvangt U een kennisgeving van de geweigerde of mislukte betaling.

 

Onverminderd het voorgaande, zal Pole Arena schriftelijk contact met U opnemen indien een Product onjuist geprijsd is op de Website of in de App, zodra zij hiervan op de hoogte is gesteld. U zult vervolgens de keuze hebben om (i) Uw Bestelling te annuleren of (ii) de Diensten alsnog aan te kopen tegen de gecorrigeerde prijs en, in voorkomend geval, de toeslag te betalen of een gedeeltelijke terugbetaling te krijgen.

 

Alle prijzen vermeld op de Website en App in verband met de Diensten zijn uitgedrukt in euro (€) en zijn inclusief alle belastingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, BTW).

 

Na ontvangst van een Bestelling, zal Pole Arena de Klant een bevestigingsbericht sturen om de aanvaarding van haar Bestelling te bevestigen via het opgegeven e-mailadres. Pole Arena behoudt zich het recht voor om Bestellingen te weigeren of te annuleren, zonder daarvoor enige rechtvaardiging te moeten geven, in geval van (i) enige vorm van storing of gebrek aan de Website en/of de App tijdens het aankoopproces (bijvoorbeeld in geval van technische storingen, virussen of vertragingen in de communicatie) of (ii) enig misbruik van de Website en/of App door de Klant (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, pogingen tot fraude of omzeiling van de geldende beveiligingsprotocollen). Pole Arena is desgevallend in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade, kosten of verliezen.

 

Zowel Eénmalige Lessen als Beurtenkaarten zijn strikt persoonlijk en kunnen niet overgedragen worden aan een andere persoon. Overgedragen Eénmalige Lessen of beurtenkaarten kunnen door Pole Arena als ongeldig verklaard worden zonder enige terugbetaling. Terugbetalingen of gehele of gedeeltelijke compensaties van Eénmalige Credits of Beurtenkaarten zijn, in geen enkel geval, mogelijk.

 

Ingeval van niet-betaling of niet tijdige betaling is Pole Arena gerechtigd om de Klant, hetzij tijdelijk, hetzij definitief, toegang tot de studio te ontzeggen, zonder voorafgaandelijke waarschuwing. Bovendien zal de Klant bij niet-betaling bovenop het niet-betaalde bedrag, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, een conventionele interest van tien (10) % per jaar op het openstaande bedrag verschuldigd zijn vanaf de datum van eerste ingebrekestelling.

 

 

Inschrijving en annuleringsvoorwaarden 

 

1. Sport- en danslessen

 

Inschrijven voor een sport- of dansles kan tot dertig (30) minuten voor aanvang van de betrokken les, hetzij via de aankoop van een Eénmalige Les/Credit, hetzij via het inzetten van één Credit onder een Beurtenkaart (zie hierboven), via de Website of App.  

 

De Klant kan elke sport- en dansles tot vierentwintig (24) uur voor de aanvang daarvan kosteloos annuleren, zonder dat de corresponderende Credit verloren gaat. Indien de Klant een les wenst te annuleren binnen vierentwintig (24) uur voor de aanvang daarvan, zal de Credit verloren gaan zonder enige (gehele of gedeeltelijke) terugbetaling van de Credit. De Klant erkent en aanvaardt dat Pole Arena hierop geen uitzonderingen maakt.

 

2. Overige Diensten

 

Behoudens ingeval van andersluidende overeenkomst tussen Pole Arena en de Klant, zal de Klant niet gerechtig zijn om de aankoop van enige andere Diensten dan sport- of danslessen (bv. de aankoop van of deelname aan team building activiteiten en shows) te annuleren nadat (i) de Klant een door Pole Arena ondertekende offerte uitdrukkelijk heeft aanvaard en ondertekend of (ii) Pole Arena een door de Klant geplaatst order uitdrukkelijk heeft aanvaard en ondertekend (de “Aanvaarding”).

 

Indien de Klant een Dienst (anders dan een sport- of dansles) annuleert na Aanvaarding, zal Pole Arena de overeenkomst als ontbonden beschouwen zonder voorafgaande ingebrekestelling, en is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van tien (10)% van de overeengekomen verkoopprijs, met een minimum van 250,00 EUR, zonder afbreuk aan het recht van Pole Arena om hogere schade aan te tonen. Alle reeds gemaakte kosten vallen desgevallend eveneens ten laste van de Klant.

 

Deelname aan Diensten

 

De Klant verbindt zich ertoe om bij elke deelname aan de Diensten huidige Algemene Voorwaarden en de Studio Policies na te leven (beschikbaar via de volgende link: Studio Policies | Polearena). Daarnaast verbindt de Klant zich ertoe om geen gedrag te stellen dat schadelijk zou (kan) zijn ten aanzien van Pole Arena, haar lesgevers, andere deelnemers en/of derden. De Klant zal te allen tijde de instructies  van de lesgevers en medewerkers van Pole Arena zorgvuldig opvolgen gedurende de volledige deelname aan de Diensten.

 

Ingeval van wangedrag (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige inbreuk op deze Algemene Voorwaarden, de Studio Policies of de instructies van Pole Arena of haar lesgevers), is Pole Arena  gerechtigd om de Klant om de Klant, hetzij tijdelijk, hetzij definitief, toegang tot de studio te ontzeggen, zonder voorafgaandelijke waarschuwing en zonder enige terugbetaling. Desgevallend zal Pole Arena eveneens een schadevergoeding van de Klant kunnen eisen.

 

Foto’s en Video’s

 

De Klant geeft Pole Arena toestemming om foto’s en video’s  van hem/haar te (laten) maken en te gebruiken voor redactionele of promotionele doeleinden, in overeenstemming met de privacy policy van Pole Arena (beschikbaar via de volgende link: Privacy | Polearena).  

 

Foto’s en video’s die getrokken zijn door docenten of medewerksters van Pole Arena en/of die op de Website, App, Instagram-pagina of Facebook-pagina van Pole Arena beschikbaar zijn gemaakt, zijn eigendom van Pole Arena (of haar licentiegevers) en mogen door de Klant uitsluitend voor privégebruik gebruikt. Deze beelden mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

 

Aansprakelijkheid

 

Poel Arena kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor haar bedrog, opzettelijke fout en/of in de gevallen die de toepasselijke wetgeving dwingend oplegt.

 

In zoverre toelaatbaar op grond van de toepasselijke wetgeving, kan Pole Arena geenszins aansprakelijk gesteld worden voor (i) diefstal, verlies of schade van en aan persoonlijke eigendommen van de Klant; (ii) gebeurlijke ongevallen en schade en/of letsel ten gevolge van dergelijke ongevallen; (iii) schade ingevolge wangedrag van de Klant. De Klant erkent en aanvaardt dat deelname aan de Diensten uitsluitend geschiedt op eigen risico van de Klant. Niettegenstaande het voorgaande, is de Klant automatisch verzekerd voor sportongevallen die plaatsvinden in Pole Arena bij het aankopen van één of meerdere lessen. De algemene voorwaarden van de sportongevallenverzekering kunnen geraadpleegd worden op aanvraag.

 

Daarnaast kan Pole Arena evenmin aansprakelijk gesteld worden voor enige onrechtstreekse, onvoorzienbare of gevolgschade (met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van gederfde winst, inkomensverlies, gemiste kansen, reputatieverlies, immateriële schade en/of waardeverminderingen van goederen).

 

Onverminderd het voorgaande zal de maximale aansprakelijkheid van Pole Arena, om welke reden dan ook, tegenover de Klant steeds beperkt zijn tot de totale prijs die de Klant in het voorafgaande jaar aan Pole Arena heeft betaald. Dit geldt zowel voor haar contractuele als haar buitencontractuele aansprakelijkheid.

 

Overmacht

Indien Pole Arena ten gevolge van overmacht of enige andere gegronde reden redelijkerwijze niet in de mogelijkheid verkeert om de aangekochte Diensten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, sport- en danslessen) te leveren, is zij gerechtigd haar verbintenissen, geheel of gedeeltelijk en definitief of tijdelijk, op te schorten en/of te annuleren, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd is aan de Klant. Onder overmacht wordt begrepen, zonder limitatief te zijn: oorlog, opstand, onrusten, volksbewegingen, acties vanwege de burgerlijke of militaire overheden, embargo's, explosies, overstromingen, brand, epidemieën, overheidsmaatregelen, klimatologische omstandigheden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, streng winterweer), terreuraanvallen, dwingende wetsbepalingen, langdurige ziekte, het ontbreken van voldoende inschrijvingen voor de Diensten, etc).

Ingeval van overmacht, is Pole Arena niet gehouden om Credits terug te betalen.

 


Nietigheid

 

Ingeval één of meerdere bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden nietig, onuitvoerbaar of niet afdwingbaar zijn, laat dat de geldigheid, de uitvoerbaarheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. Bij een eventuele nietigheidsverklaring van een clausule, zal deze vervangen worden door een geldig vervangend beding dat zo veel als mogelijk aansluit bij het resultaat dat de vernietigde clausule beoogde.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Huidige Algemene Voorwaarden worden uitsluitend geïnterpreteerd in overeenstemming met, en worden uitsluitend beheerst door, het Belgische recht. In geval van betwisting zullen alleen de hoven en rechtbanken gevestigd te Gent bevoegd zijn.

Indien u verdere vragen over de Website, de App of over deze Algemene Voorwaarden heeft, kan u zich richten tot info@polearena.be.

bottom of page