top of page

Gebruiksvoorwaarden Website en App

Algemeen

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) voor de website http://www.polearena.be/ (de “Website”) en de Pole Arena Applicatie (“App”). De Website en App zijn eigendom van en worden beheerd door Pole Arena, een vennootschap onder firma (VOF) met maatschappelijke zetel gevestigd te Eendrachtstraat 55, 9000 Gent (België) en met ondernemingsnummer: 0708.977.948 (hierna “Pole Arena” of “Wij”).

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan, en gebruik van, de Website en de App, alsook op alle daarop weergegeven informatie.

Door onze Website en/of de App te gebruiken, wordt u geacht kennis te hebben genomen van deze Gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden. De Website en App mogen enkel in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden gebruikt worden.

Pole Arena kan de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik, zonder voorafgaandelijke aankondiging of kennisgeving, aanpassen, wijzigen of aanvullen. Bijgevolg verzoeken Wij u om de Gebruikersvoorwaarden regelmatig te raadplegen. Deze versie van de Gebruiksvoorwaarden is laatst gewijzigd in maart 2023.

Inhoud van de Website en App

Hoewel de inhoud van de Website en App met de grootst mogelijke zorg is opgesteld, kan Pole Arena niet uitsluiten, en kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor het feit, dat bepaalde informatie op de Website en/of App onvolledig, onjuist of verouderd zou zijn. Indien u een fout of een probleem opmerkt op onze Website en/of App, kunt u ons dit meedelen door een e-mail te sturen aan info@polearena.be.

Hyperlinks

De Website en App bevatten hyperlinks naar websites van derde partijen. Pole Arena heeft geen technische of inhoudelijke controlemogelijkheid ten aanzien van dergelijke websites, en kan bijgevolg geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige inhoud hiervan of gebreken daaraan.

Indien u op uw eigen website een hyperlink naar onze Website en/of App wenst op te nemen, heeft u de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pole Arena nodig. De aanvraag moet via e-mail gestuurd worden naar info@polearena.be. Pole Arena kan de toestemming steeds eenzijdig en met onmiddellijke ingang intrekken.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze Website, App en de volledige inhoud daarvan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, video’s, logo’s, teksten, designs en onderliggende software) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Pole Arena of van haar licentiegevers. U mag de Website en App enkel bezoeken en enkel een kopie van één of meerdere pagina’s van onze Website en/of App printen of downloaden voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. In alle andere gevallen is het op geen enkele wijze toegestaan om (de inhoud van) onze Website en/of App, geheel of gedeeltelijk, te kopiëren, te downloaden, te publiceren, te gebruiken, te reproduceren, op enige manier aan te passen of te wijzigen, of op enige andere manier te commercialiseren of te exploiteren, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pole Arena. Een aanvraag daartoe moet via e-mail gestuurd worden naar info@polearena.be.

U verbindt zich ertoe om te allen tijde de auteursrechtelijke en merkenrechtelijke vermeldingen op uw persoonlijke kopieën ongewijzigd te behouden.

Indien u op enig ogenblik kennis krijgt van een (dreigende) schending van de intellectuele eigendomsrechten van Pole Arena (of haar licentiegevers), dient u dit onmiddellijk aan Pole Arena te melden.

Personal Data

Pole Arena en/of haar erkende partners kunnen uw toegang tot, en uw gebruik van, de Website en de App controleren, in overeenstemming met de privacy policy van Pole Arena (beschikbaar via de volgende link: Privacy | Polearena) en de cookie policy van Pole Arena (beschikbaar via de volgende link:  Privacy | Polearena).

Schadevergoeding en sancties

U erkent dat elke schending van deze Gebruiksvoorwaarden Pole Arena (onherstelbare) schade kan berokkenen, en dat Pole Arena daarom het recht heeft om in dergelijk geval een afdoende schadevergoeding te eisen, zonder afbreuk te doen aan enig ander rechtsmiddel waarover Pole Arena kan beschikken op grond van het toepasselijke recht.

Aansprakelijkheid Pole Arena

Noch Pole Arena, noch enige persoon die binnen Pole Arena werkzaam is, kan aansprakelijk gehouden worden voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op de Website en/of App. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou ontstaan of voortvloeien uit het gebruik van de Website en/of App.

Pole Arena geeft geen garanties voor de goede werking of de constante bereikbaarheid van de Website en App, en kan niet aansprakelijk gehouden worden wanneer dat niet het geval zou zijn, ongeacht de oorzaak daarvan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, technische storingen, virussen of Internetproblemen).

Pole Arena kan evenmin aansprakelijk gehouden worden voor schade veroorzaakt door gebreken in verband met de elektronische communicatie via de Website en/of App, zoals vertragingen, intercepties of manipulaties van derden met betrekking tot die communicatie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Huidige Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend geïnterpreteerd in overeenstemming met, en worden uitsluitend beheerst door, het Belgische recht. In geval van betwisting zullen alleen de hoven en rechtbanken gevestigd te Gent bevoegd zijn.

Indien u verdere vragen over de Website, de App of over deze Algemene Voorwaarden heeft, kan u zich richten tot info@polearena.be.

bottom of page