top of page

Privacy

In dit Privacy Statement verwijzen we naar Pole Arena met maatschappelijke zetel te Eendrachtstraat 55, 9000 Gent (België) en met ondernemingsnummer: 0708.977.948, (hierna ‘Pole Arena’).

Pole arena is een dansschool die sport- en danslessen aanbiedt hierin begrepen paaldanslessen, bootcamplessen, stretchlessen, choreolessen en hiermee verbonden evenementen en workshops organiseert (hierna ‘Dienst’).

Pole Arena hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Pole Arena is verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens via de website (http://www.polearena.be/) (hierna ‘Website’), inclusief de gegevens die PoleArena ontvangt via mail (info@polearena.be) en via de app (https://pro.bsport.io/) (hierna ‘de App’). Pole Arena verbindt zich ertoe om de algemene verordening persoonsgegevens (Verordening 2016/679) te respecteren.

 

1. Welke gegevens worden verwerkt​

Pole Arena kan via de Website en de App de volgende Persoonsgegevens verwerken:

 • Informatie over uw computer of mobiel apparaat en uw bezoeken en gebruik van de Website en de App, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem, browser type, tijdstip en geografische locatie;

 • Contactgegevens verstrekt bij het invullen van het formulier: naam, voornaam, adresgegevens, e-mail, GSM/telefoon nummer, geslacht en geboortedatum (hierna ‘Contactgegevens’);

 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van de Dienst: boekingen, afwezigheden en annuleringen;

 • De foto’s en/of filmpjes die gemaakt worden tijdens het verstrekken van de Dienst;

 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken, bijvoorbeeld medische informatie.

 • Financiële informatie: uitgevoerde betalingen.

2. Doel van deze verwerking

Pole Arena kan de persoonlijke gegevens die u verstrekt voor verscheidene doeleinden gebruiken:

 • Pole Arena gebruikt uw Persoonsgegevens voor het uitvoeren en aanbieden van de Dienst

 • Pole Arena gebruikt uw Persoonsgegevens voor doeleinden van klantenbeheer, bijvoorbeeld om uw vragen te beantwoorden.

 • Uw Contactgegevens kunnen gebruikt worden voor doeleinden van direct marketing, bijvoorbeeld om u via e-mail, telefonisch of per post te informeren over producten en campagnes van Pole Arena.

 •  Pole Arena gebruikt uw Persoonsgegevens wanneer zij daar wettelijk toe verplicht is.

Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming kan u deze ten alle tijden intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

3. Doorgifte van uw persoonsgegevens

Pole Arena stelt uw Persoonsgegevens beschikbaar aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.
Pole Arena kan gebruik maken van verwerkers om uw Persoonsgegevens te verwerken.
Pole Arena maakt gebruik van de App voor het beheer van uw gegevens, het privacy statement van de uitgever van de App, Bsport, kan gevonden worden op https://pro.bsport.io/en/legal-notice/. Pole Arena geeft de Persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) ontvangers:

 • BSPORT met maatschappelijke zetel te 6 rue Eugène Fournière 75018 Parijs – Frankrijk, FR VAT FR02838682011 en contactadres contact@bsport.io

 • Organisaties waartoe Pole Arena een wettelijke verplichting heeft om persoonsgegevens te delen.

Pole Arena kan zijn bedrijfsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen, fusie, overnames en verkoop. In dergelijke transacties worden Persoonsgegevens doorgegeven conform deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

4. Bewaring van uw persoonsgegevens

Pole Arena houdt zich eraan uw Persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig voor het uitvoeren van de Dienst.
U kan Pole Arena te allen tijde vragen de persoonsgegevens te verwijderen.

5. Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of uitwissing van Persoonsgegevens of om beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, door zich te richten tot Pole Arena, Eendrachtstraat 55, 9000 Gent (België) of info@polearena.be met een schriftelijk verzoek, met bijgevoegd een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart.

Pole Arena zal u binnen 1 (één) maand na uw verzoek meedelen welk gevolg hieraan gegeven werd.

Indien u voor een bepaalde verwerking uw toestemming heeft gegeven, heeft u te allen tijde het recht om deze in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor de intrekking.

Tot slot heeft u steeds het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Gegevensbeschermingautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België of contact(at)apd-gba.be).

bottom of page